اجاره و کرایه خودروهای آتش نشانی


خودرو اجاره ای شماره ۱

مشخصات فنی و تجهیزاتی خودرو اجاره ای شرکت اجراکاران (دانلود فایل PDF)


خودرو اجاره ای شماره ۲

مشخصات فنی و تجهیزاتی خودرو اجاره ای شرکت اجراکاران (دانلود فایل PDF)

 


خودرو اجاره ای شماره ۳

مشخصات فنی و تجهیزاتی خودرو اجاره ای شرکت اجراکاران (دانلود فایل PDF