طراحی و ساخت خودروهای آتش نشانی

تیم اجرایی شرکت اجرا کاران جنوب توانسته است طی سالهای گذشته خودروهای آنش نشانی پیشرو ، امداد و نجات و همچنین انواع خودروهای سنگین را طراحی و تولید نماید.

در ذیل برخی از نمونه کارها را مشاهده می نمایید.

foolad

 

 

 

 

خوردروی فوماتیک – شرکت پتروشیمی آبادان

۵-۳

 

 

خودروی آتش نشانی – شرکت فولاد خوزستان

۴-۲ ۴-۱

 

 

 

طراحی و ساخت خودروهای آتش نشانی - شرکت اجراکاران جنوب