تامین نیرو و بهره برداری از ایستگاه های آتش نشانی

تامین نیرو و بهره برداری از ایستگاه های آتش نشانی

DSC04974

کپسول های آتش نشانی - شرکت اجراکاران جنوب

کپسول های آتش نشانی – شرکت اجراکاران جنوب

تامین نیروی آتش نشانی - شرکت اجراکاران

تامین نیروی آتش نشانی - شرکت اجراکاران تامین نیروی آتش نشانی - شرکت اجراکاران تامین نیروی آتش نشانی - شرکت اجراکاران

تامین نیروی آتش نشانی - شرکت اجراکاران

تامین نیروی آتش نشانی - شرکت اجراکاران

 

 

 

 

 

 

 

تامین نیرو و بهره برداری از ایستگاه های آتش نشانی –  شرکت اجراکاران جنوب – حسن عبادی ۰۹۱۶۳۱۱۴۴۶۹