تامین نیرو و بهره برداری از ایستگاه آتش نشانی نیروگاه برق زرگان